Kahulugan ng Kontemporaryong Isyu. Ang anumang pangyayari, ideya, opinyon at paksa kaugnay ng isang pangkasalukuyang usapin o suliranin na nakakaapekto sa mga tao ngayon ay maaaring ituring na kontemporaryong isyu.Mula sa mga isyu pangkapaligiran, edukasyon at kalusugan, ang kontemporaryong isyu ay makikita sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay
Nov 06, 2020 · (3) Ang lahat ng salapi na nalikom sa ano mang buwis na ipinataw para sa isang tanging layunin ay dapat ituring na isang tanging pondo at dapat ipambayad para sa layuning iyon lamang. Kung tapos na o itinigil ang layuning kinauukulan ng paglikha ng tanging pondo, ang balanse, kung mayroon, ay dapat ilipat sa pangkalahatang mga pondo ng Pamahalaan.
Ang etika sa pilosopiya ay ang pag-aaral ng mga isyu sa moral, ang paraan ng pagiging at pagkilos ng tao, bilang karagdagan sa kanilang pag-uugali at pagkatao. Ang etika sa pilosopiya ay naglalayong matuklasan kung ano ang nag-uudyok sa bawat indibidwal na kumilos sa isang tiyak na paraan, naiiba din nito ang kahulugan ng mabuti at masama, at ...
1. Aralin 2: ISYU NG PAGGAWA Paano mo makakamtan ang disenteng paggawa? 2. Nasusuri ang apat na haligi para sa disente at marangal na paggawa Nalalaman ang mga trabaho…